Läxhjälp I hemmet

Högre betyg
Ökad motivation
Starkare studieteknik

Läs mer

Gratis tips & skolhjälp

Guider
Studieteknik
Högskoleprovet

Gå till guide

Läxhjälp i Göteborg

Studieresultaten hos de svenska eleverna har kraftigt sjunkit, och det tycks som det krävs en mängd kunskapshöjande insatser för att få bukt på problemet. En av åtgärderna är anlitad läxhjälp som många företag på marknaden erbjuder. Ett av dessa erbjuder läxhjälp i Göteborg och strävar efter att motverka begränsningar i individers självbild, och genom hårt arbete kan varje individ uppnå sina mål. Läxhjälpen innebär inte enbart hjälp med aktuella läxor utan fokus riktas även åt förbättrad studieteknik och studiemotivation överlag, vilket i slutändan ska generera bredare ämneskunskaper.

Kunskapsbrister kan bottna i att vissa ämnen av någon anledning varit avskräckande. Det medför en risk att individen felaktigt skapar en föreställning om att den aldrig kommer kunna förstå. Men ju mer individen anstränger sig för att nå vissa mål desto enklare blir det att ta sig an nya. Det bör inte finnas någon rädsla i att investera för mycket tid för att nå sina mål.

Hårt arbete ger utdelning och därför är läxhjälp ett utmärkt komplement till skolan. Att anlita läxhjälp efter skoltid har blivit allt vanligare för att hjälpa individer som upplever svårigheter inom vissa ämnen. En del anser dock att det inte är helt å hållet bra.

Avdraget betalar sig självt

En del menar att inte tillräckligt många har råd att anlita hjälpen. Kärnan i debatten kretsar kring RUT-avdraget och dess vara eller icke vara. Det finns en strävan mot att skapa mer likvärdiga möjligheter för eleverna. Som det ser ut nu har många inte haft råd att anlita läxhjälp trots avdragsmöjligheten. Många menar att kostnaderna för privat läxhjälp måste sänkas.

Det vore därför inte eftersträvansvärt att slopa avdragsmöjligheten. Möjligheten bidrar till både höjda skolresultat och ökad jämlikhet. Fler klarar sig bättre i skolan och det blir lättare för föräldrar att anlita hjälp sådant de själva inte klarar av. Att resurserna skulle vara bättre placerade i skolorna är inte helt riktigt med tanke på att avdraget betalar sig självt genom alla nya jobb det faktiskt skapar.

Ytterligare ett argument innebär att ingen förlorar på läxhjälp. De individer som får läxhjälp kan även hjälpa sina kamrater i skolan, vilket i sin tur innebär att lärarna får det mindre tufft. Det är dessutom ett missförstånd att läxhjälp betalas med skattepengar med tanke på att staten faktiskt inte betalar ut pengar. Ett avdrag betyder att de som utnyttjar det betalar in mindre skatt. Vidare kan man resonera att en stor del av Sveriges skatter betalas av de personer som har råd att skaffa läxhjälp. Indirekt bidrar det enligt argumentet till en bättre skolgång överlag.

Men det är faktiskt inte bara elever som läxhjälpen riktas mot som gynnas. Lärarna ges möjlighet att koncentrera sig på de som verkligen behöver hjälp om fler elever får hjälp utanför skolan. Det kan handla om elever vars föräldrar inte har råd med läxhjälp eller som har extra svårigheter.

Offentlig läxhjälp?

Det har också pekats på att det krävs samverkan mellan offentlig, ideell och privat läxhjälp. Men hur skulle till exempel offentlig läxhjälp i Sverige utformas? Det är oklart vem som skulle kunna ge denna hjälp för det vore inte optimalt om arbetet föll på de redan hårt belastade lärarna. Mycket tyder på att de privata aktörerna som exempelvis läxhjälp Göteborg är viktiga.

Föräldraansvar

Att debatten kring läxhjälp oftast cirkulerar kring att det bara är de rika som har råd är aningen missvisande. Det finns alltid ett föräldraansvar och ett val i vad man vill investera i. Vissa tar sig helt enkelt råd att betala för något de inte kan tillhandahålla sina barn medan andra föräldrar har möjlighet att själva hjälpa sina barn. Läxhjälp är ingen klassfråga. Och det är fortfarande gott nog att möjligheten finns för så pass många. Att resonera att ingen ska ha läxhjälp om inte alla har råd är en konstigt förd tes.

Rogivande för eleverna

Det har pekats på att läxhjälp efter skoltid bidrar till lugn och ro vilket inte alltid finns i de statliga skolorna. Det finns även en väldigt effektiv individanpassning i privat läxhjälp. Tiotusentals människor utnyttjar skatteavdraget för att anlita läxhjälp. Det finns statistik som visar att drygt nio av tio som anlitar läxhjälp är nöjda. Många har även pekat att miljöombyte som eleverna upplever efter skoldagen påverkar läshuvudet positivt. Det är många högskole- och universitetsstudenter som ger stödet de blir givetvis förbilder till eleverna.

Läxhjälp Göteborg effektiviserar inlärningsförmågan

Det finns många olika faktorer till att individer kan tappa intresse under skolgången. Det kan i många fall vara svårt att etablera nya kunskaper eller förstå nya sammahang om det finns kunskapsbrister. Kunskapsluckorna måste täppas till och ju förr desto bättre. Mycket av ansvaret hänger på att lärare är lyhörda och använder alla sina pedagogiska resurser för att inte låta några elever hamna efter. Tyvärr lyckas inte skolan med det alla gånger. Det leder till att en del förlorar lusten och glädjen till att lära sig. Den läxhjälp som finns i Göteborg syftar till att effektivisera inlärningsförmågan.

Bättre självkänsla och självförtroende

En bättre självkänsla och ett bättre självförtroende hjälper på sikt individer att tydliggöra när de inte förstår. Att uppleva att andra har det lättare är jobbigt när man själv inte förstår. Det krävs dock ett engagemang som läxhjälp Göteborg vill väcka.

Men engagemanget kommer inte ur ingenting. Den som har inlärningssvårigheter måste vara beredd att ägna betydligt mer tid åt läxläsning än många andra. Problemet är att föräldrar eller syskon kanske varken har den tid eller de kunskapsresurser som krävs för att hjälpa så mycket som behövs.

Läxhjälp Göteborg utgår alltid från övertygelsen att individer faktiskt kan mer än vad de tror. Det finns goda förutsättningar att öva upp sina färdigheter. Vi bestämmer och styr över vårt eget liv och även vilka mål som vi önskar uppfylla. Det handlar inte om att bli bäst utan snarare bättre. En människa bör inte uppfatta sig själv som bristfällig i att prestera och genomföra vissa utmaningar. Inga utmaningar är omöjliga. Ju längre på vägen mot målet desto roligare blir det att lära, och med rätt inställning man göra vad man vill. Tillåt varken dig själv eller någon annan att tvivla på dina förmågor. Det bör inte finnas några givna förutfattade meningar om vad vi tror oss kunna och inte kunna. Dessa insikter vill läxhjälp Göteborg bygga in hos de individer som önskar läxhjälp.

Visste du att?

Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!

+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag

Din mailadress

Ditt telefonnummer

Övriga upplysningar

Syfte

Sidans syfte är att vara en resurs till allt som har med skolan att göra, kunna erbjuda information och vara ett stöd till läxor och läxläsning.

Prov snart?
Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!
+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig Jag vill ha ett prisförslag
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag

Din mailadress

Ditt telefonnummer

Övriga upplysningar