Läxhjälp I hemmet

Högre betyg
Ökad motivation
Starkare studieteknik

Läs mer

Gratis tips & skolhjälp

Guider
Studieteknik
Högskoleprovet

Gå till guide

Läxhjälp i Malmö

På senare tid har studieresultaten hos svenska elever kraftigt sjunkit. Av den anledningen har anlitad läxhjälp ökat som en kunskapshöjande insats. Det beror också på att föräldrar inte har den tid som krävs för att hjälpa sina barn fullt ut.

Det finns inget skamligt i att anlita läxhjälp utan snarare är det en effektiv åtgärd i en värld där tempot är högt. Den externa läxhjälpen som anlitas är dessutom gynnsam eftersom miljöombytet i sig brukar vara motiverande. Miljön är oftast lugnare och tryggare än den som ibland upplevs på de statliga skolorna.
Ett företag som ägnar sig åt läxhjälp i Malmö betonar att hjälpen inte enbart syftar till att ge konkreta kunskaper utan även att visa de individer som får läxhjälp att någon tror på dem och kan hjälpa dem med studieteknik. I många fall handlar det om att återerövra sin självkänsla och sitt självförtroende. På så sätt når man till en punkt då studieteknik och inlärningsförmåga effektiviseras.

Dock förekommer det förvånande nog en kritisk debatt om läxhjälp som är aningen ur banan och förbiser de viktigaste aspekterna. Problemet är att frågan om huruvida läxhjälp är bra i sig eller inte hamnar ur fokus. Allt mer av debatten kretsar kring att kostnaderna för privat läxhjälp måste sänkas, och/eller att det måste finnas offentlig läxhjälp. Som det ser ut nu finns det inte likvärdiga möjligheter för eleverna menar kritikerna.

Skatteavdrag för läxhjälp

Anlitad läxhjälp kostar naturligtvis pengar och det är tyvärr inte alla som har råd trots möjlighet till RUT-avdrag. En del vill att avdraget ska slopas. Det har redan utnyttjats av tiotusentals människor och enligt statistik så är nio av tio som anlitar läxhjälp nöjda. Eftersom avdraget betalar sig självt med tanke på att det skapar nya jobb så är det inte alls säkert att resurserna skulle vara bättre placerade i varken statliga skolor eller i offentlig läxhjälp. Att slopa avdragsmöjligheten är bakåtsträvande med tanke på att den bidrar till ökad jämlikhet och bättre skolresultat. Dessutom är det inget bidrag eftersom staten inte betalar ut pengar för läxhjälp. Avdraget innebär snarare att de som utnyttjar det betalar mindre skatt för tjänsten.

Ur ett samhällsnyttigt bredare perspektiv så innebär avdrag för läxhjälp att tusentals nya arbetstillfällen för unga vuxna uppstår. Det finns även de som spekulerar i att vi på sikt kommer få fler att läsa vidare på högre nivå. Det beror på att det nu är många högskole- och universitetsstudenter som ger läxhjälp som blir bra förbilder för eleverna.

Det är därmed missriktande att läxhjälp enbart är för de rika. Föräldraansvaret innebär dessutom alltid val i vad man väljer att investera i. Läxhjälp bör således inte betraktas som en klassfråga. Istället bör vi se nyttan i att möjligheten till läxhjälp finns så pass många. En del tycks tyvärr föra det orimliga resonemanget att om inte alla har råd så ska ingen få det.

Skulle offentlig läxhjälp fungera?

Privata aktörer som ägnar sig åt läxhjälp i Malmö med flera är viktiga med tanke på oklarheterna kring hur offentlig läxhjälp i realiteten faktiskt skulle fungera. Det största problemet är att fylla dessa tjänster eftersom de redan hårt belastade lärarna inte rimligtvis kan ta på sig rollen. Privat läxhjälp innebär ju att lärarna istället kan fokusera på de elever som behöver mer hjälp i skolan om fler elever får extern läxhjälp utanför skolan. På det stora hela skulle det leda till ett bättre skolklimat i Malmö, och dessutom leda till att allt fler ges bredare ämneskunskaper. Överlag finns det inga förlorare på grund av privat anlitad läxhjälp. Lärare har dessutom möjlighet att bli avlastade när eleverna som får extern läxhjälp kan hjälpa sina kamrater i skolan.

Bättre självkänsla och självförtroende

Framför allt behövs läxhjälp för att det är en bra sak i sig. Det finns många skolelever som tyvärr tappat glädjen och motivation inför att lära sig nya saker. Ibland är problemet så komplext att det är svårt att kunna avgöra när exakt glädjen och motivationen försvann. Att tappa fokus tidigt i sin skolgång kan få riktigt jobbiga konsekvenser.

När en individ upplever att det är svårt och jobbigt när andra har det lättare kan bidra till en hopplös känsla. För att aktivt sträva efter att täppa till kunskapsluckor är läxhjälp en utmärkt investering. På så sätt ges individen möjligheten att i lugn och ro uppnå bättre resultat.
Upphovet till bristande inlärningsförmåga kan bero på att lärare genom skolåren varken använt tillräckligt bra pedagogiska verktyg men även att det saknas uppmuntran som stärker just självkänsla och självförtroende. Det är viktigt att lärarna ständigt stävar efter att få eleverna att hänga med i undervisningen och inte låta någon hamna efter. Det är inte jämt som lärarna faktiskt lägger märke till när någon inte hänger med. Ofta bottnar det i en rädsla för att säga till när man inte förstår eller hänger med. Med förbättrad självkänsla och självförtroende blir det lättare att faktiskt stå för att man faktiskt behöver ytterligare hjälp och stöd för att förstå. Det gäller då att lärarna är lyhörda och uppfattar signalerna för att kunna engagera sig på bästa sätt. Ju tidigare resurser sätts in för att täppa till kunskapsbrister blir risken mindre för eleven att hamna efter längre fram i undervisningen. När eleven har en god självkänsla och ett bra självförtroende har den möjlighet att aktivt påverka och be om hjälp istället för att förbli tyst.

Täppa till kunskapsluckorna

Ju tidigare kunskapsbristerna täpps till desto lättare är det att ta sig an ny kunskap. Det kan vara mycket frusterande att inte förstå, men insikten av att ny förståelse kommer ur att förstå föregående led i kunskapskedjan är en god start. Många gånger hör den insikten ihop med att eleven förbättrar sin självkänsla och sitt självförtroende.

När en individ upplever att det är svårt och jobbigt när andra har det lättare kan bidra till en hopplös känsla. För att aktivt sträva efter att täppa till kunskapsluckor är läxhjälp en utmärkt investering. På så sätt ges individen möjligheten att i lugn och ro uppnå bättre resultat.

Mer tid åt inlärning via läxhjälp i Malmö

Läxhjälp Malmö utgår från att alla individer kan mer än vad de tror. Man kan styra sitt liv i olika riktningar för att uppnå specifika mål. Livet behöver inte vara förutbestämt och det står inte skrivet i sten att vi alla nödvändigtvis har olika förutsättningar. Vi människor har förmågan att förändra vår uppfattning om att vi inte är begränsade i vad vi kan prestera. Det finns inga omöjliga utmaningar, och tidigare erfarenheter ska hjälpa individer mot nya mål.
Det kan genom en individs skolgång finnas ämnen som av någon anledning varit avskräckande. Läxhjälp Malmö arbetar ständigt med att få individer att hitta lusten till ämnen och upptäcka att det är möjligt att förstå sådant som kanske tidigare aldrig fastnat. Att tappa motivationen för ett ämne leder till en negativ spiral som innebär att ämnet blir desto dunklare framöver. Dessutom kan bristfällig förståelse för å ena sidan ett ämne innebära svårigheter att förstå ett annat.

Alla kan mer än de tror

Vilka anlag tror vi att vi har? Kan vi veta fullt ut? Det vi däremot kan veta är att ju mer en individ anstränger sig för att nå sina mål desto bättre blir resultatet och successivt blir det enklare att ta sig an nya mål. Det ska helt enkelt inte behöva finnas några givna förutfattade meningar om vad vi tror oss kunna och inte kunna. Välj det du vill uppnå och fortsätt till dess du har lyckats. Men insikten innebär också att de individer som har svårare för att lära sig måste studera mer än merparten av sina klasskamrater.

Läxhjälp Malmö är medveten om att vägen mot nya mål kan vara tuff i början. Det beror på att det finns kunskapsluckor som måste täppas till för att successivt öka förståelsen. Läxhjälp Malmö tror fullt ut på att individen har kapacitet till att lyckas. Alla kan lyckas. Men individen måste också själv vara beredd att tro på sig själv och kämpa hårt. Varken du själv eller någon annan får tvivla på din kapacitet.

Visste du att?

Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!

+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag

Din mailadress

Ditt telefonnummer

Övriga upplysningar

Syfte

Sidans syfte är att vara en resurs till allt som har med skolan att göra, kunna erbjuda information och vara ett stöd till läxor och läxläsning.

Prov snart?
Läxhjälp.nu är en gratistjänst skapad av Allakando för skolhjälp på Internet. Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp.nu får du även ett prova-på-tillfälle där du kan få uppleva privatundervisningen. Kommer du i kontakt med oss via läxhjälp.nu får du automatiskt denna förmån. Vi hörs och lycka till i skolan!
+ Kom igång med prova-på-tillfälle
Ring upp mig Jag vill ha ett prisförslag
Ring upp mig

Ditt telefonnummer

Jag vill ha ett prisförslag

Din mailadress

Ditt telefonnummer

Övriga upplysningar